له خپل فلش نه ورايټ پروټکټشن څنګه له منځه يوسو ؟ How to Remove WriteProt...

په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه Unknown

0 څرګندونه:

Post a Comment