دا هم زما يو بل ډيزاين چې د خپلو درنو او زړه ته رانژدې ملګرو انځورونو لپاره مې جوړ کړی دی


په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه Unknown

0 څرګندونه:

Post a Comment