له خپل فلش نه پاسورډ څنګه له منځه يوسو

www.pashtopctutorials.blogspot.com
په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه Unknown

0 څرګندونه:

Post a Comment