کورل ډرا کې رېپيټ اپشن نه څه ډول ګټه واخلو

په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه Unknown

0 څرګندونه:

Post a Comment