کورل ډرا کې شپيس ټولز څنګه وکاروو؟

په ګوګل پلس يې خپاره کړئ

په اړه Unknown

0 څرګندونه:

Post a Comment